การเกษตร
ReadyPlanet.com
การเกษตร

 

     
     
เมล็ดพันธุ์พืช ไม้ผล ไม้ดอก เก็บในซองสวยงาม รักษาเปอร์เซ็นต์การงอกได้สูงสุด

 

เคมีการเกษตร ยาปราบศัตรูพืชและวัชพืชต้องการซองบรรจุที่แน่นหนา แข็งแรง ป้องกันการเสื่อมสภาพจากอากาศและแสงแดด  

 ทั้งปุํยเคมีและอินทรีย์ขนาดตามความต้องการของตลาดไม่ว่าจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยหรือคอนโดมีเนียมหน้า 1/1
1
[Go to top]